1. ALGEMEEN

De onderstaande inkoop- en acceptatievoorwaarden zijn van kracht op al onze orders en elke met ons afgesloten transactie. Afwijkende voorwaarden en afspraken zijn alleen verbindend als deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Leveringsvoorwaarden van leveranciers gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige inkoop- en acceptatievoorwaarden. In dat geval van twijfel over de vraag, of zodanige strijdigheid aanwezig is gaan ónze hierna genoemde voorwaarden uitdrukkelijk voor.

Acceptatie van de door ons afgegeven order en/of levering van goederen aan ons,, betekent automatische acceptatie van onze in dit document omschreven algemene inkoop- en acceptatievoorwaarden, mits uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

2. PLAATS VAN UITVOERING

Als de plaats van uitvoering voor elk presteren (leveren en betalen) op grond van met ons gesloten transacties geldt onze vestiging aan de Raadhuisstraat in Losser of voor aangesloten leveranciers inkoopcombinatie Euretco, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

3. TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

Op alle met ons afgesloten transacties en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverhoopt rijzende geschillen, ook voor zover deze het terrein van het wisselen chequerecht betreffen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet. Het bepaalde bij de zogenaamde eenvormige koopwetten van 1964 en de United Nations Convention on Contracts for the international sale of goods van 1980 is voor transacties, waarop de onderhavige inkoop- en acceptatievoorwaarden toepasselijk zijn, van werking uitgesloten.

4. AANBIEDINGEN; ACCEPTATIE VAN ORDERS

Al onze orders in welke vorm dan ook geplaatst door ons, zijn vrijblijvend. Transacties binden ons slechts indien deze onzerzijds (vanuit onze vestiging te Losser) binnen een redelijke termijn zijn bevestigd d.m.v. een ondertekende, schriftelijke order, dan wel vanaf het tijdstip waarop door de leverancier geleverd is. De inhoud van de schriftelijke order bindt beide partijen. Fouten en vergissingen in de orderbevestiging komen geheel voor rekening en risico van de leverancier. Het voorgaande is ook van kracht voor door onze medewerkers geplaatste orders en door hen gemaakte afspraken. Wij zullen onder meer de acceptatie van levering, resp. de uitvoering van betaling achterwege laten, indien er sprake is van inferieure leveringen, resp. van ontoereikende zekerheden. Ook deelleveringen, waarvan achteraf vaststaat, dat geen complete levering heeft plaatsgehad, worden aangemerkt als inferieure levering. Dit met name als er sprake is van incompleetheid van een als één pakket ingekocht programma. Minimum afnames, zowel in aantal als in bedrag, worden door ons als niet bindend aangemerkt. Alle in de order opgenomen artikelen zijn exclusief te leveren aan modehuis Wigger-Kellerhuis (Wigger-Mode) in Losser. Deze exclusiviteit geldt in een straal van 8 km. in en rondom Losser. Bij levering van gelijke collecties en/of artikelen bij collegae in omschreven gebied, behouden we ons het recht voor de geleverde artikelen te retourneren, tegen onverwijlde overlegging van creditfactuur door de leverancier betreffende deze artikelen.

5.ORDERS

Transacties worden slechts aangegaan met betrekking tot bepaalde artikelen, hoeveelheden en kwaliteiten en op basis van bepaalde leveringstermijnen. Beide partijen zijn daaraan gebonden. Wijzigingen in tot stand gekomen orders zijn slechts met wederzijds goedvinden mogelijk en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door en door ons te worden bevestigd bij gebreke waarvan de oorspronkelijke transactie in de zin van het sub 4 hiervoor gestelde, geldt. In geval de contractspartner van Wigger-Kellerhuis de overeengekomen transactie wenst te annuleren, hetgeen dus gezien het bovenstaande slechts mogelijk is met wederzijds goedvinden van partijen, is deze contractspartner altijd tenminste een vergoeding verschuldigd aan Wigger-Kellerhuis van 20% het bruto bedrag per te annuleren order, onverminderd alle aanspraken van Wigger-Kellerhuis op vergoeding van geleden en /of te lijden schade voortvloeiende uit het geen doorgang vinden van de transactie wegens annulering, onder welke schade mede begrepen dienen te worden rente en kosten.'

6. PRIJZEN

Door ons opgegeven prijzen zijn steeds bindend. In geval, dat er per vergissing een verkeerde prijs is opgegeven zijn wij niet tot acceptatie verplicht. Onze inkoopprijzen zijn fabricageprijzen, eventueel omgerekend naar geldende Euro-koers, inclusief invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, vrachten, belastingen en andere soortgelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de door leverancier berekende prijzen in overeenstemming daarmede aan te passen; onzerzijds zal daarvan aan de leverancier schriftelijk mededeling worden gedaan. Indien de leverancier deze wijziging niet wenst te accepteren, is deze niet bevoegd de transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door een kennisgeving bij aangetekende brief, gericht aan onze vestiging in Losser (NL), zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn. Al onze inkoopprijzen worden gebaseerd op de ten tijde van de levering geldende omzet belasting, tenzij is overeengekomen, dat de transactie op Euro-basis geschiedt. De verzending zal 'franco huis' plaatshebben. Al onze inkoopprijzen zijn gebaseerd op onze betalingscondities, tenzij tussen de afnemer en ons afwijkende afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld levering netto-netto).

7. LEVERTIJD

De door ons opgegeven levertijden zijn bindend en gelden voor de aangegeven periode, tenzij een bepaalde leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk door de leverancier is bevestigd ; indien aldus uitdrukkelijk een bepaalde maand van levering is opgegeven, loopt de leveringstermijn tot de laatste dag van die maand. Intussen geldt aanvullend nog, dat elke leveringstermijn, die door ons is opgegeven onverminderd het hier onder 7 voorafgaande ook zonder dat wij dat daarbij vermelden, met een tijdvak van maximaal 14 dagen mag worden verlengd naarmate zulks met het oog op ons totale inkoop-programma naar ons oordeel nodig is. (de zgn. naleveringstermijn.) De levering door de leverancier is pas dán een feit op het tijdstip waarop door ons de goederen ter plaatse, op het aanleveradres, wordt getekend voor ontvangst. De transactie van verzending van de leverancier wordt dus pas als 'levering' geïnterpreteerd als de goederen zijn afgeleverd op het aanleveradres. Bij overschrijding van overeengekomen levertijden welke de leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en aan ons gemeld, zijn wij in geen enkel opzicht verplicht de levering alsnog te accepteren.. De leverancier is gerechtigd een of meer deelleveringen te laten plaatsvinden, mits het hierna onder 8 bepaalde, binnen de omschreven levertermijn. Door de leverancier gestelde 'naleveringstermijnen' zijn niet van toepassing. Bij overschrijding van op onze order vermelde levertermijn, geldt dat wij ons het recht voorbehouden de transactie te ontbinden. Ook is het de leverancier niet binnen bedoelde termijn toegestaan een of meer of alle afgesloten transacties met ons te annuleren wegens het door voorgenoemde oorzaak ontbinding van een transactie door ons. Het niet of vertraagd leveren van goederen door de leveranciers geeft ons de bevoegdheid de betaling van de geleverde goederen op te schorten, onverschillig of het al dan niet gaat om betaling van goederen die tot dezelfde transactie behoren, voorzover de goederen althans binnen bovengenoemde leveringstermijn, alsnog worden geleverd.

8. OPSCHORTING BETALINGSTERMIJN / ANNULERING ORDER

Van een geval van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in -en /of uitvoerbelemmering , overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, of andere omstandigheden, die door toedoen van derden optreden en buiten onze macht gelegen zijn, een en ander zowel in onze hoofdvestiging, evenals in eventuele nevenvestigingen voor uitvoering van de betaling. In dat geval zal de betalingsplicht worden opgeschort en de levertermijn wordt niet verlengd. Ook bij faillissement of surseance van betaling van Wigger-Kellerhuis zullen op dat moment nog niet gedane leveringen automatisch als niet aangegane verplichting worden geïnterpreteerd. Wij zullen de leverancier zo spoedig mogelijk van het optreden van zodanige omstandigheden in kennis stellen. Mocht zich het geval voordoen, dat de vertraging in de levering voor zover door die omstandigheden teweeggebracht een periode van 2 maanden overschrijdt zijn beide partijen bevoegd de transactie te annuleren. Het hier bepaalde laat uiteraard onverlet de mogelijkheid, dat partijen in overleg een nieuwe leveringstermijn overeenkomen. In geen geval zal door de in dit genoemde artikel door genoemde omstandigheden door de leverancier enigerlei aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden.

9. VERZENDING, RISICO, EMBALLAGE

De levering van goederen geschiedt steeds op het aanleveradres, overeenkomstig het hiervoor onder 2 bepaalde. Vóór het tijdstip van levering zijn de goederen voor risico van de leverancier. Zowel indien de transactie is afgesloten op basis van betaling in Euro's als in andere valuta, zijn de verzendkosten tot aan ons aanlever-adres op Raadhuisstraat 18 in Losser/Nederland voor rekening van de leverancier; evenals bij de grens verschuldigde rechten en kosten, onverminderd evenwel het onder 6 inzake de berekening van omzet belasting bepaalde. Indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan worden afgeweken van bovengenoemde procedure. De wijze van vervoer der goederen mag de artikelen niet schaden. Bij gebleken schade zullen kosten van herstel daarvan op de leverancier verhaalbaar zijn. Zo tussen ons en de leverancier niet anders is overeengekomen, reizen de goederen vanaf de plaats van uitvoering onverzekerd, doch geheel voor verantwoording van de leverancier. De leverancier draagt de kosten voor het afsluiten van een door hem gewenste transportverzekering. In de handel gebruikelijke kartonverpakking kunnen aan ons, als afnemer, niet rekening worden gebracht. Zo wij, als afnemer een duurdere wijze van emballeren wensen, zoals de verpakkingen in houten kisten of anderszins, komen de daaraan verbonden kosten niet voor onze rekening. Gedeeltelijke uitlevering van orders, is mogelijk binnen de gestelde levertermijn. Indien de leverancier in gebreke blijft de goederen tijdig af te leveren, zijn wij te onzer keuze bevoegd om na het stellen van een nadere termijn van 10 dagen de transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, dan wel nakoming te verlangen al dan niet gepaard aan een eis tot schade vergoeding. Iedere aflevering van goederen dient door de leverancier bij de aflevering op volledigheid te worden gecontroleerd. Indien het aantal collie niet overeenstemt met het in de vrachtbrief vermelde aantal stuks of indien de zending beschadigd is, kan de leverancier de zending slechts onder een corresponderend voorbehoud aanbieden. En daartoe strekkende aantekening dient op straffe van verlies aan aanspraken door de afnemer op de vrachtbrief geplaatst te worden en door de expediteur door een onderschrift te worden bevestigd. De leverancier is voorts gehouden ons daarvan onverwijld een creditnota te overleggen. Indien een een onbeschadigde zending een onjuist hoeveelheid of aantal goederen omvat, zal na constatering en informeren van de leverancier hierover, onverwijld een creditfactuur worden overlegd. Zonder overlegging van deze creditnota zijn wij niet gehouden, het manco te betalen én/of de rest van deze levering te betalen. Indien reeds betaald zou zijn, kan het factuurbedrag, betreffende deze zending, onverwijld worden teruggevorderd van de leverancier. In dezer zal elke aanspraak zijdens de leverancier uitgesloten zijn, indien de hier bedoelde creditering niet binnen de hier genoemde termijn plaatsvindt, tot het moment, dat de creditnota alsnog is overlegd.

10. RECLAMATIES INZAKE GEBREKEN

Reclamaties wegens gebreken zullen, indien mogelijk, uiterlijk 2 weken na ontvangst van de goederen, gemeld worden bij de leverancier. Gebreken, die op het eerste gezicht niet te constateren zijn, zullen in een later stadium altijd te reclameren zijn tot een jaar na levering. Dit geschiet bij brief met ontvangstbericht onder vermelding van de aard van de bezwaren, factuurnummer en datum, aantallen stuks en het artikelnummer. De leverancier is verplicht te crediteren, indien het gaat om geringe of binnen de in de branche gebruikelijke leveranties vallende afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht, uitvoering en dessin van een artikel, welke onzes inziens afwijken van monsters of anderszins voorgestelde artikelen op het tijdstip van inkoop. Indien overeengekomen, is de leverancier gerechtigd hetzij verbetering of reparatie van de goederen te realiseren binnen 14 dagen na retourzending. Indien dit niet mogelijk is, zal aan de afnemer een creditfactuur worden verstrekt. De leverancier verplicht zich reeds bij acceptatie van de order tot creditering van goederen en eventuele in rekening gebrachte vrachtkosten bij incorrecte levering, zoals hierboven bedoeld is. De afnemer is in geval van 'in gebreke blijven van de leverancier' gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten, dan wel te annuleren.

11. RETOURZENDINGEN

Het retourneren van door ons ontvangen goederen, zal geschieden, behoudens instemming van beIde partijen, volgens de bij de leverancier gebruikelijke retourenprocedure. De vervoerskosten zijn voor rekening van de leverancier. Wat betreft het risico is het onder 9 bepaalde van overeenkomstige toepassing. Retourzendingen, waarvan onzes inziens niet conform afspraak is geleverd, dienen door de leverancier te allen tijde te worden geaccepteerd. Retourzendingen die door de leverancier aanvankelijk niet aanvaard worden, zullen op kosten en voor risico van deze leverancier opnieuw worden toegezonden aan de leverancier, totdat acceptatie van de zending plaatsheeft.

12. BETALING

De factuur wordt uitgeschreven per de datum van de levering, resp. per de datum waarop de goederen worden aangeleverd door de expediteur. Terzake gelden de volgende betalingscondities:

---betaling binnen 10 dagen na factuurdatum geeft de afnemer recht op 4% betalingskorting.

---betaling vanaf 11 tot en met 30 dagen na factuurdatum geeft recht op 21/4% betalingskorting

---betaling vanaf 31 tot en met 60 dagen dient netto/ contant te gescheiden.

De betalingskorting wordt berekend over het netto factuurbedrag. Indien deelfacturen worden afgegeven worden door ons deelbetalingen gedaan. Betalingen zullen telkens strekken ter vereffening van de oudst opeisbare posten, de eventueel daarover in rekening gebrachte vertragingsrente daarbij inbegrepen. Als datum van betaling geldt de datum van het ten bewijze van storting geplaatste poststempel; bij girale betalingen geldt de dag voor de debitering door onze bank als datum van betaling.

13. WIJZE VAN BETALING

Betaling kan plaats vinden in contanten, per cheque of girale overboeking door banken of de postcheque en girodienst. Overmaking kan slechts geschieden middels door ons opgegeven bank en girorekeningen. Schuldvergelijking met openstaande en betalingen van door ons gestelde vorderingen, alsmede inhouding van opeisbare factuurbedragen, of andere vorderingen kan onverwijld door ons plaatsvinden. De leverancier neemt eventuele naar onze mening ten onrechte of door anderen in rekening gebrachte bank-, disconto- en incasseringskosten voor zijn eigen rekening. Vergoeding door ons aan de leverancier zal enkel met wederzijds goedvinden plaatshebben.

14. NIET TIJDIGE BETALING

In geval van niet tijdige betaling van verschuldigde bedragen, kan geen rente, incassokosten of andere kosten- en/of schadevergoeding in rekening worden gebracht, zelfs niet indien sommatie of ingebrekestelling van rechterlijke tussenkomst heeft plaatsgehad. Ook eventuele gerechtelijke kosten, zowel gemaakt door leverancier dan wel door ons, komen altijd voor rekening van de leverancier.

Andere leveringen, ter zake van welke transactie dan ook overeengekomen met ons, dienen te worden nagekomen. Wij zijn te onzer beoordeling bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, reeds gesloten andere transacties te annuleren en/of betalingen op te schorten, indien de leverancier naar ons oordeel zijn verplichtingen niet nakomt.

15. EIGENDOMSRECHT

De eigendom van de geleverde goederen gaat op de afnemer over na levering. De volledige betaling van de factuur zal bij correcte en tijdige levering binnen de gestelde betalingstermijn plaatshebben.

Bij blijk van incorrecte levering, zal eerst betaling plaatsvinden nadat correctie door de leverancier heeft plaatsgevonden

Het is ons toegestaan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de goederen aan onze eigen afnemers te verkopen en te leveren, ook als betaling aan leverancier nog niet heeft plaatsgevonden.

16. VERSTREKKING

De onderhavige algemene voorwaarden zijn in de plaats getreden van onze eerdere algemene voorwaarden, welke nog slechts werking hebben met betrekking tot de transacties, tijdens hun inmiddels geëindigde geldigheidsduur aangegaan. Op al onze orders is de strekking van dit document van toepassing.

Deze voorwaarden, genoemd in punten 1 t/m 16, zijn gratis en schriftelijk op te vragen bij modehuis Wigger-Kellerhuis, die ze onverwijld ter beschikking zal stellen.